Wij zijn een erkend NOAB kantoor maar wat houdt dat nou in?

 

De NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) is een vereniging van gekwalificeerde ondernemers die werkzaam zijn in de administratieve en fiscale dienstverlening. De vereniging telt ruim 800 getoetste kwaliteitskantoren. Het lidmaatschap is gebonden aan strikte opleiding- en kwaliteitseisen. Onafhankelijke deskundigen screenen de kantoren vooraf, maar ook tijdens het lidmaatschap is er sprake van onafhankelijke periodieke controle op de kwaliteit van de administratieve- en fiscale kennis. Daarnaast zijn NOAB kantoren verplicht hun kennis op peil te houden door permanent scholing te volgen.

NOAB-leden zijn allen deskundig en bieden een brede dienstverlening op het administratieve en fiscale vlak. Oplossingsgericht: NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Er bestaat voor de NOAB-leden geen 9 tot 5 uur cultuur en allen werken zij oplossingsgericht. Zijn de oplossingen niet direct voorhanden, dan kunnen de NOAB-leden een beroep doen op een keur van deskundigen op het gebied van fiscaliteit, arbeidsrecht, sociale wetgeving en financieringsvraagstukken.

Elke ondernemer heeft een NOAB-kantoor nodig. Een NOAB-kantoor zorgt in de eerste plaats voor een solide administratie van uw bedrijf en uw fiscale zaken. Maar een NOAB-lid is ook:
 • de financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiëring regelt en de kostprijsberekeningen maakt;
 • de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en helpt met het vaststellen van de juiste beloning;
 • de inkoper van specialistische kennis die de vraag helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden en
 • de adviseur die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

Het inschakelen van een NOAB-lid heeft dan ook belangrijke voordelen voor ondernemers:

1. Kwaliteit van dienstverlening en advies

NOAB-leden vinden kwaliteit belangrijk. De reglementen van NOAB zorgen ervoor dat leden alleen lid kunnen blijven, wanneer zij hun kwaliteit en vakkennis bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid elk jaar wordt onderworpen aan een herkwalificatie.

2. Up-to-date kennis van zaken
NOAB-leden zijn verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving, door permanent opleidingen te volgen. Hierdoor is hun advies altijd actueel.

3. Laagdrempelig en oplossingsgericht 
NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen en dat er binnen NOAB-kantoren geen van negen-tot-vijf-cultuur bestaat.

NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.

4. Garantie
De NOAB Beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op gratis conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt schadeloos gesteld kan worden indien de fout verwijtbaar is.

5. Klaar voor de toekomst

NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. NOAB-kantoren zijn daardoor klaar voor de toekomst.

Horizontaal Toezicht

Zo kunnen NOAB-leden meedoen met Horizontaal Toezicht. Dit houdt in dat aangiften, die door deze NOAB-leden worden verzorgd, in principe direct kunnen worden geaccepteerd door de Belastingdienst. Zij vertrouwt op de professionaliteit en kwaliteit van de NOAB-leden. Als ondernemer geeft u hiermee het signaal af dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, een integer ondernemer bent en uw cijfers een correct beeld geven. Dit houdt overigens niet in dat er, binnen de geldende wet- en regelgeving, minder ruimte is voor fiscale advisering en het innemen van fiscale standpunten. Ook binnen Horizontaal Toezicht blijft de klant centraal staan.

Standard Business Reporting

Daarnaast zijn NOAB-leden op de hoogte van Standard Business Reporting, kortweg SBR. Dit is een gestandaardiseerde manier om financiele gegevens uit te wisselen tussen uw NOAB-adviseur, de banken de Belastingdienst en een aantal andere partijen. Vanaf 2013 is het verplicht om bepaalde aangiftes op deze wijze in te dienen. NOAB-kantoren zorgen voor een geruisloze overgang naar deze nieuwe manier van aangifte doen. Voor informatie inzake SBR klikt u hier.

 

noab
 

Belastingvoordelen natuurlijke personen

Er zijn een aantal belastingvoordelen voor de eenmanszaak en vennootschap onder firma:

 • Zelfstandigenaftrek;
 • Startersaftrek;
 • MKB winstvrijstelling;
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
 • Kleine Ondernemersregeling BTW (KOR).

 

Deze belastingvoordelen worden in dit artikel verder toegelicht. Aan bod komt onder andere wat het voordeel voor uw onderneming betekent en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Zelfstandigenaftrek:

De zelfstandigenaftrek voor 2016 bedraagt € 7.280. Dit betekent dat dit bedrag in mindering gebracht mag worden op de winst uit onderneming.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek:

 • U bent ondernemer;
 • U voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.

Dit betekent dat u op jaarbasis 1.225 uur aan uw onderneming besteed. Dit zijn zowel de directe uren als de indirecte uren die u voor uw onderneming maakt zoals het voeren van de administratie. Gemiddeld gezien betekent dit dat u 24uur per week voor uw onderneming werkzaam bent.

U dient hiervoor een urenadministratie bij te houden ter onderbouwing van de gemaakte uren. De belastingdienst kan hierom vragen bij een belastingcontrole. Als uitgangspunt voor de urenverantwoording kunt u de bestede directe uren van de verkoopfacturen nemen, mits u op uurtarief factureert. Het is van essentieel belang om dit met een wederkerend patroon (bijvoorbeeld wekelijks) bij te houden omdat het dan nog fris in uw geheugen zit.

Startersaftrek:

De startersaftrek bedraagt voor 2016 € 2.123.

Dit betekent dat dit bedrag in mindering gebracht mag worden op de winst uit onderneming.

Deze aftrek mag in de eerste 5 jaar sinds de start van uw onderneming 3 maal toegepast worden.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de startersaftrek:

 • U kon in het betreffende aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen;
 • U was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u niet langer dan 5 jaar ondernemer bent;
 • U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.

 

 

MKB winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent. In 2016 bedraagt de MKB winstvrijstelling 14% van de winst.

U hoeft hiervoor niet te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

U kunt voor uw investeringen in uw bedrijf in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Welke investeringen komen niet in aanmerking:

 • Gronden (inclusief de ondergrond van gebouwen)
 • Woonhuizen en woonschepen
 • Personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer over de weg
 • Vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden

Voor de MKB bedrijven is het meest gebruikelijke aftrekpercentage 28%.

Dit geldt vanaf een investering van € 2.300,- zie onderstaand tabel.

 

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeringen 2016
Meer dan € Maar niet meer dan Percentage aftrek
0 2.300 0
2.300 56.024 28%
56.024 103.748 € 15.687
103.748 311.242 15.687 – 7,56% * (investering – 103.748)
311.242 0

 

 

Kleine ondernemersregeling omzetbelasting

De kleine ondernemersregeling is een vermindering op de omzetbelasting voor kleine ondernemers.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor KOR:

 • De KOR geldt voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschap;
 • De verschuldigde omzetbelasting van het jaar bedraagt minder dan € 1.884.

(De verschuldigde omzetbelasting bestaat uit de af te dragen omzetbelasting minus de voorbelasting);

 • De voorlopige vermindering kan nooit meer bedragen dan de af te dragen omzetbelasting. Dit betekent dat u niet meer terug kan krijgen dan wat u af dient te dragen aan omzetbelasting;
 • U moet een boekhouding bijhouden en facturen uitreiken, tenzij u hiervoor ontheffing heeft.

Tabel KOR:

 

Per kwartaal verschuldigde BTW

Voorlopige vermindering

Per jaar verschuldigde BTW

Reductie per jaar

 

0-336 336 -1.345 1.345
336-369 250 1.346-1.475  
369-403 159 1.476-1.611 2,5 * (1.883 -/- verschuldigde BTW)
403-437 68 1.612-1.747  
437-471 1.748-1.883  
471- e.v. 1.884- 0

 

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel?

Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl

 

Standard Business Reporting (SBR)

Vanaf 1 januari 2017 zijn bv’s verplicht om hun jaarrekening in SBR bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dit betekent dat er 1 rapportagemodel komt voor jaarrekeningen waar de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en banken mee gaan werken. De drie grote banken maken vaart met SBR om hier vanaf 1 januari 2017 mee te gaan werken. Zij gaan een opslag berekenen voor kredietaanvragen die niet in SBR format worden aangeleverd. Het is daarom ook wijsheid om voor een kantoor te kiezen die SBR-rapportages kan aanbieden.

Wat is SBR?

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld. Met SBR worden de gegevens in de financiële administratie eenmalig op een standaard manier vastgelegd. De rapportage kan dan vervolgens door middel van software digitaal worden aangeboden aan de Kamer van Koophandel, belastingdienst en de bank.

Wat betekent dit voor u onderneming?

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma (VOF) geldt geen verplichting voor het SBR.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zonder controleplicht

Voor bv’s, nv’s, verenigingen en stichtingen geldt een minimale verplichting voor de publicatiestukken in SBR.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid met controleplicht

Indien een onderneming controleplichtig is, dient de volledige jaarrekening in SBR aangeleverd te worden. Daarnaast dient deze gecontroleerd te worden door een accountant. Hiervoor werken wij samen met Hendriksen Accountants.

Voordelen van SBR voor de ondernemer

SBR helpt u als ondernemer: het vereenvoudigt en versnelt het opstellen en aanleveren van financiële rapportages aan belastingdienst, Kamer van Koophandel en banken omdat alle partijen met hetzelfde rapportagemodel gaan werken.

 

Boekhouding Twente werkt met rapportagesoftware om de jaarrekening met samenstelverklaring op te stellen (NOAB- gekwalificeerd). Daarnaast beschikken wij ook over software waarbij wij volledige SBR rapportages kunnen aanleveren conform de gestelde eisen.

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel?

Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl

Per 2017 subsidie voor een werknemer met een laag inkomen

In 2017 wordt een nieuwe subsidieregeling van kracht, namelijk het lage inkomensvoordeel (LIV).

Op basis van nu bekende cijfers bedraagt de subsidie:

 

Voorwaarde LIV per uur Maximum
Gemiddeld uurloon tussen

€ 9,54 en € 10,49

€ 1,01 per uur € 2.000 per jaar
Gemiddeld uurloon tussen

€ 10,50 en € 11,92

€ 0,51 per uur € 1.000 per jaar

 

Het gemiddelde uurloon is het uitbetaalde brutojaarloon volgens de salarisadministratie inclusief ziekte-uren, vakantiegeld en doorbetaalde vakantie-uren.

Overige voorwaarden

 • de werknemer wordt voor tenminste 1.248 verloonde uren in de administratie opgenomen,

dit wil zeggen minimaal 24 uur per week.

 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • De werknemer heeft een dienstbetrekking bij uw bedrijf.

Hoe kun je deze subsidie aanvragen?

U krijgt de subsidie automatisch. Als uw alle gegevens op uw aangifte volledig invult, gaat het UWV berekenen of u voor de subsidie in aanmerking komt en voor welke werknemers het geldt.

U krijgt de subsidie in de loop van 2018 uitbetaald. Het maakt dan niet uit of de betreffende werknemer nog in dienst is. Het criterium is dat de werknemer in 2017 aan de voorwaarden voldeed qua salaris en aantal gewerkte uren.

Nu al nagaan of u voor de subsidie in aanmerking komt?

Wilt u nu al weten of u voor uw huidige werknemers in aanmerking komt voor een subsidie?

U kunt dit checken door de volgende link te gebruiken: http://ibm.regelhulpenvoorbedrijven.nl/Premiekortingen

 

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel?

Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl

Inkomstenbelasting

 

• Verhoog uw kosten door te investeren

Wilt u nog bedrijfsmiddelen voor uw onderneming aanschaffen?
Indien u dit nog voor het einde van het jaar doet, dan worden de kosten van dit jaar verhoogd, te denken aan afschrijvingen en onderhoudskosten van het bedrijfsmiddel. Daarnaast zou u bijvoorbeeld ook nog kunnen investeren in een marketingcampagne deze is in zijn geheel fiscaal aftrekbaar.

• Pas investeringsaftrek toe

U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen wanneer de totale
investeringen over het jaar 2016 groter zijn dan € 2.300.
Heeft u meerdere kleine investeringen? Zorg ervoor dat u aan het einde van het jaar genoeg investeringen hebt gedaan om boven de drempel van € 2.300 te komen. Een investering begint vanaf €450,- excl. BTW en in de meeste gevallen wordt er gerekend met een afschrijvingspercentage van 20% per jaar.

Zie onderstaande tabel voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016 (bron belastingdienst).

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016:

Investering (€) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan 2.300 0%
2.301 tot en met 56.024 28% van het investeringsbedrag
56.025 tot en met 103.748 € 15.687
103.749 tot en met 311.242 € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 103.748
311.243 en meer 0%

• Let op de desinvesteringsbijtelling

Als u bedrijfsmiddelen waarvoor u investeringsaftrek hebt gekregen, binnen 5 jaar weer verkoopt dan krijg je te maken met een desinvesteringsbijtelling.
Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling is afhankelijk van het bedrag waarvoor u het bedrijfsmiddel hebt vervreemd. De bijtelling is echter nooit hoger dan het bedrag van de eerder gekregen aftrek. Neem voor het bedrag dat u moet bijtellen hetzelfde percentage dat u bij de eerdere investeringsaftrek hebt toegepast.

• Bij privégebruik zakelijke auto kilometeradministratie bijhouden

Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan dient u een correctie toe te passen voor het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar. Deze correctie wordt bepaald aan de hand van uw kilometeradministratie.
Ga na of u uw administratie goed hebt bijgehouden. Heeft u geen kilometeradministratie bijgehouden? Dan dient u 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw. Daarnaast heeft u 25% bijtelling*(in de meeste gevallen) voor de inkomstenbelasting, dit wordt berekend a.d.h.v. de cataloguswaarde van de zakelijke auto.

*het bijtellingspercentage is afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto die u rijdt.

• Rittenadministratie zakelijke kilometers privéauto

Heeft u een privéauto waarmee u zakelijke kilometers rijdt?
Dan is het van belang om de rittenadministratie van deze zakelijke kilometers bij te houden.
U kunt dan een kilometervergoeding opvoeren van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer. Een sjabloon van de rittenadministratie vindt u op onze website: www.boekhoudingtwente.nl/downloads/

• Urenadministratie

Indien u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigen- en startersaftrek, dient u elk jaar minimaal 1.225 uren te werken aan, in en voor uw onderneming.
Hierin kunt u ook de indirecte uren meenemen die u heeft besteed aan uw onderneming.
Heeft u naast uw onderneming een baan? Dan dient u meer dan 50% van de tijd aan uw onderneming te besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren.
Zodoende kunt u bij vragen of controle van de belastingdienst aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.
Als uitgangspunt kunt u het beste de directe uren vanuit uw verkoopfacturen nemen en de indirecte uren vanuit uw zakelijke agenda.

Ter informatie: de zelfstandigenaftrek bedraagt in 2016 € 7.280 en de startersaftrek € 2.123.

Omzetbelasting

 

• Voorkom contante betalingen van de brandstofkosten voor de zakelijke auto

Wanneer u een zakelijke auto heeft en de brandstofkosten zakelijk aftrekbaar zijn,
is het van belang dat de brandstofbonnen per pin, tankpas of creditcard worden betaald.
Alleen dan kan de voorbelasting van de brandstofbonnen teruggevraagd worden.
Bij contante betalingen is het namelijk niet duidelijk wie de brandstof betaald heeft en kan de voorbelasting derhalve niet teruggevraagd worden.

• In 2017 eenvoudig uw btw over facturen niet-betalende debiteuren terugvragen

U kunt de btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de belastingdienst. Deze btw dient nu teruggevraagd worden door middel van een speciaal verzoek. Dit is in de praktijk niet altijd even makkelijk omdat u dient aan te tonen dat u het gefactureerde bedrag niet heeft en ook niet zult ontvangen.
Een voorbeeld van een bewijsmiddel is een brief van de curator die aangeeft dat er onvoldoende middelen zijn om de vordering te voldoen.
Daarnaast zit er ook een deadline aan het verzoek vast. Het verzoek dient binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de vordering niet (of niet geheel) zal worden betaald, worden ingediend.

De bovenstaande procedure wordt vereenvoudigd. Het recht op teruggaaf ontstaat in ieder geval wanneer de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. Dit betekent geen apart verzoek meer. U kunt de btw over het niet ontvangen bedrag in mindering brengen in de btw aangifte.

Om het voor uw zelf gemakkelijker te maken, adviseren wij om een creditfactuur te versturen aan uw klant (indien vast is komen te staan dat de factuur definitief oninbaar is). Zodoende kunt u niet alleen de btw terugvragen maar wordt ook de omzet verlaagd, dit zorgt er natuurlijk voor dat het resultaat lager uitvalt waardoor er minder inkomstenbelasting afgedragen dient te worden.

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel?

Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl

Wat zijn elektronische diensten?

Elektronische diensten zijn diensten die via internet of een elektronisch netwerk worden verleend en die grotendeels geautomatiseerd zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Online gaming;
 • Online cursussen;
 • Online gegevensopslag;
 • Hosting van websites;
 • Downloaden van films en muziek;
 • De levering van software/gedigitaliseerde producten.

 

Heffing van omzetbelasting over elektronische diensten

Elektronische diensten zijn voor de btw belast in het land van de afnemer (gebruiker).

Dit gold al sinds 2010 voor de levering van diensten tussen ondernemers (B2B-diensten). Sinds 1 januari 2015 geldt dit ook als de afnemer een particulier is (B2C-diensten). De aanbieder dient via de website waarop de dienst wordt aangeboden ervoor te zorgen dat het land van de afnemer eenduidig kan worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door invulvelden met land van de afnemer op te vragen bij het plaatsen van de bestelling.

 

Afnemer is een ondernemer

De aanbieder zal moeten kunnen nagaan of er sprake is van een ondernemer. Dit kan gedaan worden door bij het plaatsen van de bestelling om een btw-nummer te vragen. Is er sprake van een Nederlandse ondernemer, dan is 21% Nederlandse btw verschuldigd. Momenteel zijn er nog geen diensten die onder het lage btw tarief van 6% vallen.

Bij een afnemer binnen de EU is de btw verlegd naar het btw-nummer van de afnemer. De omzet dient te worden aangegeven bij rubriek 3b van de btw aangifte en de opgaaf ICP (kolom diensten). Op de digitale factuur dient een verwijzing te staan naar de verleggingsregeling: “btw verlegd”.

Bij een ondernemer buiten de EU is geen btw verschuldigd. De omzet hoeft niet in de btw aangifte te worden aangegeven dus ook niet bij rubriek 3a. Op de factuur wordt vermeld “niet btw-belast voor EU-doeleinden” of “out of scope EU VAT”.

 

Afnemer is een particulier

Is er sprake van een Nederlandse particulier, dan is 21% Nederlandse btw verschuldigd (rubriek 1a van de btw aangifte).

Bij een afnemer binnen de EU is btw verschuldigd in de EU-lidstaat van de afnemer. De digitale dienstverlener dient na te gaan welk btw-tarief van toepassing is en deze btw af te dragen.

Bij een niet-EU afnemer is door de digitale aanbieder geen btw verschuldigd. De omzet hoeft niet in de btw aangifte te worden aangegeven, ook niet bij rubriek 3a. Rubriek 3a geldt alleen voor goederen buiten de EU.

 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel? Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl

Factuurvereisten en BTW

Je bent wettelijk verplicht een factuur uit te reiken als je leveringen doet aan of diensten verricht voor een andere ondernemer of rechtspersoon die geen ondernemer is, een vooruitbetaling ontvangt van een andere ondernemer of een rechtspersoon die geen ondernemer is, een zogenoemde afstandsverkoop doet of een vervoermiddel levert aan een particulier in een ander EU-land.
Deze factuur moet volgens de wet aan een aantal eisen voldoen.

De factuur moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
• het factuurnummer (opeenvolgend uniek nummer);
• de factuurdatum;
• de datum waarop de dienst of levering is verricht;
• de naam en het adres van uw bedrijf;
• de naam en het adres van uw afnemer;
• de omschrijving van de prestatie (aard, omvang, soort dienst of goederen);
• de prijs (in- en exclusief BTW);
• eventuele korting;
• het toegepaste BTW-tarief, ook als het nultarief van toepassing is en als je goederen en/of diensten met verschillende BTW-tarieven levert, moet je deze op de factuur per tariefgroep afzonderlijk vermelden;
• het BTW-identificatienummer;
• het BTW-identificatienummer van de afnemer (bij intracommunautaire verwervingen).
BTW

Om de betaalde BTW als voorbelasting te kunnen aftrekken, moet je met facturen kunnen aantonen hoeveel BTW jouw leveranciers je in rekening hebben gebracht.
Aan u in rekening gebrachte BTW is alleen als voorbelasting aftrekbaar als je beschikt over een correcte BTW-factuur, want alleen dan mag je die BTW verrekenen.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel? Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl

Wat is nu daadwerkelijk het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Er is vaak onduidelijkheid over het verschil tussen een boekhouder en de accountant, dit komt veelal omdat de termen door elkaar worden gebruikt. Veel ondernemers die een boekhouder hebben noemen diegene een accountant, omdat dit in hun ogen professioneler of netter klinkt en zelfs sommige boekhouders noemen zichzelf accountant, terwijl dit eigenlijk strafbaar kan zijn.

Boekhouder

Iedereen mag zichzelf een “boekhouder” noemen, het is namelijk een vrij beroep. In tegenstelling tot wat de meesten denken hoef je niet specifiek een diploma te hebben om boekhouder te kunnen zijn. Er vindt ook geen toetsing op kwaliteit plaats, dus ook iemand zonder enige kennis kan een boekhoudkantoor opzetten.

Uiteraard is er wel degelijk educatie nodig om een boekhouder te worden. Er zijn verschillende soorten opleidingen, van praktijkdiploma’s op mbo niveau tot financiële opleiding op universitair niveau. Er is ook een groot verschil tussen weten hoe een boekhoudprogramma werkt en kennis hebben van de belastingwetten. Mensen met een praktijkdiploma weten vaak alleen hoe ze feitelijk een boekhouding moeten voeren en hebben geen verstand van mogelijke voordeel regels voor ondernemers e.d.

Wees kritisch bij het kiezen van een boekhouder!

De kwaliteit van de boekhouders loopt dus nogal uiteen, er zijn wel een aantal koepelorganisaties die de kwaliteit waarborgen, boekhouders die hierbij zijn aangesloten zullen aan bepaalde eisen moeten voldoen. De grootste en meest gewaardeerde partij is de NOAB “Nederlandse Orde voor Administratie- en Belastingdeskundigen”.

Accountant

Een accountant is een beschermd beroep. Hiervoor is dus wel een opleiding en dan ook diploma vereist, jezelf uitgeven voor accountant zonder dat je hiervoor het diploma hebt is strafbaar. Je hebt twee soorten accountants de AA (Accountants Administratieconsulent) en RA (Register Accountant).

De AA accountant heeft de HBO opleiding accountancy afgerond en de verplichte praktijkstages doorlopen. De RA accountant heeft de universitaire opleiding accountancy afgerond en daarna het postdoctoraal tot Register Accountant en ook deze heeft de verplichte praktijkstage van 3 jaar volbracht. Het lange educatie traject zorgt er natuurlijk voor dat het uurloon gigantisch stijgt t.o.v. een boekhouder.

De taak van een accountant is het controleren van de cijfers van middelgrote bedrijven (meer dan 50 personeelsleden) over het algemeen worden de cijfers opgesteld door de financiële administratie, gecontroleerd door een boekhouder en gefiatteerd door een accountant, middels een accountantsverklaring. Echter er zijn accountants die de mutaties zelf inboeken, je begrijpt dat dit natuurlijk veel duurder en wellicht ook overbodig is dan wanneer je een goede boekhouder inhuurt.

Een accountant is alleen voor middelgrote tot grote bedrijven verplicht, vanaf 50 man personeel en/of meer dan 12 miljoen aan omzet. Het grote gros van de ondernemers krijgen hier niet mee te maken. Wel kan een kredietverstrekker vragen om een accountantsverklaring echter volstaat een gekwalificeerde boekhoudersverklaring (aangesloten bij de NOAB) ook.

Het voordeel van een boekhouder

Voor de meeste ondernemingen is een boekhouder dus meer dan voldoende, helemaal als deze gekwalificeerd is. Daarnaast is er het bijkomende voordeel van een boekhouder dat deze gemiddeld genomen veel goedkoper is dan een accountant. Het tarief van de accountant ligt over het algemeen boven de €120,- per uur, in tegenstelling tot de boekhouder deze ligt gemiddeld tussen de €50,- en €80,- per uur. Daarnaast hebben boekhouders dagelijks te maken met alle facetten van de administratieve taken in een onderneming en zullen zij ongetwijfeld sneller en efficiënter te werk kunnen gaan dan wanneer een accountant de mutaties gaat inboeken. Vooral voor kleinere ondernemingen ontbreekt bij accountants vaak de specialistische kennis met betrekking tot belastingregels. Een accountant is dus niet per definitie beter dan een boekhouder, het zijn twee verschillende vakgebieden.

Wat is nu wijsheid?

Wij vinden het wijsheid om te gaan kijken naar de prijs/kwaliteit van de boekhouder en daarnaast is het ook altijd goed om een administratiekantoor te kiezen met een keurmerk van een erkende organisatie. Let ook op bij het kiezen van de goedkoopste boekhouder dit zijn vaak starters welke vanuit huis werken en niet altijd kwaliteit kunnen waarborgen. Als je twijfelt aan je huidige boekhouder kan je altijd de complete boekhouding door ons laten controleren.

In bovenstaande tekst wordt er eigenlijk alleen maar in het voordeel van de boekhouder gesproken, dit is in de meeste gevallen ook zo echter als je een middelgroot tot grootbedrijf hebt (meer dan 50 man personeel) zal een accountant de betere optie zijn. Let er in ieder geval op de mutaties in te laten boeken door een financieel administratief onderlegd persoon of een boekhouder en niet door de dure accountant.

Meer vragen over het verschil tussen een boekhouder of een accountant? Neem dan contact op met 1 van onze medewerkers

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl

Vrijwel ieder bedrijf krijgt wel eens te maken met een belastingcontrole.
Het kan dan gaan om een boekenonderzoek of een deelcontrole van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, omzetbelasting of loonheffing.

Boekenonderzoek
Bij een “gewoon” boekenonderzoek komt de controleur achteraf controleren. De controle omvat meestal 3 tot 5 jaar boekjaren. Indien de boekhouding niet conform de regels gevoerd is, vindt er een correctie plaats met eventueel een boete. Er kunnen wel afspraken voor de toekomst worden gemaakt om deze correcties te voorkomen. Zorg er in ieder geval voor dat uw boekhouder bij de afspraak aanwezig is en u bijstaat in alle fiscale vraagstukken.

De belastingdienst wil echter het accent verplaatsen naar het heden en minder achteraf controleren.
Een van de middelen hiervoor is de waarneming ter plaatse.

Waarneming ter plaatse
Bij een waarneming ter plaatse komt de controleur tijdens werkuren onaangekondigd langs voor een controle. Hij krijgt hiermee een goed inzicht in de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld kan hij zien hoeveel personeel er bij u aan het werk is. Het is belangrijk dat u uw personeel instructies geeft over een eventueel bezoek van de belastingdienst. Het is raadzaam dat u als eigenaar als contactpersoon fungeert en dat u dus zelf de vragen van de controleur beantwoordt.
U kunt niet zomaar weigeren om mee te werken aan een controle. Echter bij gegronde redenen zoals familiaire omstandigheden kunt u in overleg de controle verplaatsen naar een ander tijdstip.
Bij een eerste waarneming ter plaatse krijgt u vooraf bericht over de periode waarin het bezoek zal plaatsvinden. De precieze dag en tijdstip wordt niet bekend gemaakt.
Bij vragen of advies, kunt u contact opnemen met het kantoor van Boekhouding Twente, bereikbaar op werkdagen van 09:00 t/m 17:00uur op het telefoonnummer: 053-8200915.

Ondernemen vanuit kantoor in huurwoning
Recent is er een uitspraak gedaan door de Hoge Raad die het mogelijk maakt dat een dat de kantoorruimte van een ZZP-er in zijn huurwoning aftrekbaar wordt.
Hieraan worden enkele voorwaarden gesteld:
• Het huurrecht is als ondernemingsvermogen aangemerkt.
• De werkruimte dient een zelfstandig deel van de woning te vormen.
• De werkruimte dient minimaal 10% zakelijk gebruikt te worden. Dit omvat tevens indirecte werkzaamheden zoals het voeren van de administratie.
• Voor het privé-gebruik van de ruimte dient er een bijtelling van 1,85% van de WOZ-waarde plaats te vinden. Daar staat tegenover dat de huurkosten dan zakelijk aftrekbaar zijn.

 

Vennootschapsbelasting
De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt in stappen verlengd. Het voorstel is om in 2018 de eerste schijf van 20 procent te verlengen met 50.000 euro tot 250.000 euro. Deze wordt dan in 2020 verder verlengd tot 300.000 euro en in 2021 tot 350.000 euro.