Algemene voorwaarden Boekhouding Twente

Tot stand gekomen op 28 november 2014.
Algemene Voorwaarden Boekhouding Twente, gevestigd aan Lasondersingel 151, 7514 BR te Enschede.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Boekhouding Twente: Boekhouding Twente, gevestigd aan Lasondersingel 151, 7514 BR te Enschede.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Boekhouding Twente voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Boekhouding Twente en de opdrachtgever.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Boekhouding Twente en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Boekhouding Twente, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Boekhouding Twente en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Boekhouding Twente zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Alle aanbiedingen en/of offertes van Boekhouding Twente zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Boekhouding Twente kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Boekhouding Twente daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Boekhouding Twente anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Boekhouding Twente niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Boekhouding Twente.

Duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Zowel de Opdrachtgever als de Boekhouding Twente hebben het recht de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Boekhouding Twente de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Boekhouding Twente zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Boekhouding Twente de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Boekhouding Twente daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Boekhouding Twente proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
Boekhouding Twente zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Boekhouding Twente kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Boekhouding Twente zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst
Boekhouding Twente zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Boekhouding Twente heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Boekhouding Twente heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Boekhouding Twente het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Boekhouding Twente niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Boekhouding Twente het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Boekhouding Twente.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Boekhouding Twente het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Honorarium
Het Honorarium bestaat uit een overeengekomen vast bedrag.
Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.

Wijziging honorarium
Indien Boekhouding Twente bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Boekhouding Twente gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien Boekhouding Twente het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Boekhouding Twente rustende verplichting ingevolge de wet;
de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
Boekhouding Twente alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Boekhouding Twente zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Boekhouding Twente zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Boekhouding Twente opgegeven termijn.
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Boekhouding Twente gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Boekhouding Twente heeft verstrekt.
Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Boekhouding Twente schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Boekhouding Twente alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Boekhouding Twente zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Boekhouding Twente binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Boekhouding Twente.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Boekhouding Twente aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Boekhouding Twente aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Boekhouding Twente is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie middels abonnementsvorm vindt elke maand plaats, tenzij anders overeengekomen.
Boekhouding Twente en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Boekhouding Twente en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Boekhouding Twente onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Boekhouding Twente in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Boekhouding Twente in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Boekhouding Twente totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Boekhouding Twente het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Boekhouding Twente bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
na het sluiten van de Overeenkomst Boekhouding Twente omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Boekhouding Twente kan worden gevergd.
Boekhouding Twente behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Boekhouding Twente bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Boekhouding Twente bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
na het sluiten van de Overeenkomst Boekhouding Twente omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Boekhouding Twente kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Boekhouding Twente kan worden gevergd;
de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
de Opdrachtgever komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Boekhouding Twente op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Boekhouding Twente de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Boekhouding Twente niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Boekhouding Twente geleden schade.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Boekhouding Twente of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Boekhouding Twente geen invloed kan uitoefenen en waardoor Boekhouding Twente niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Boekhouding Twente in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
Boekhouding Twente heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Boekhouding Twente zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Boekhouding Twente als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Boekhouding Twente zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Boekhouding Twente ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Boekhouding Twente gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Onderzoek en reclame
De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 30 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 30 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Boekhouding Twente gemeld te worden.
Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 30 dagen na ontdekking ervan aan Boekhouding Twente gemeld te worden.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal Boekhouding Twente aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Boekhouding Twente nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Boekhouding Twente niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Boekhouding Twente binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid
Boekhouding Twente is niet aansprakelijk voor vertraging en schade, die voortvloeit uit niet tijdige ontvangst van gegevens of betalingen van de opdrachtgever als ook voor schade die voort vloeit uit de indiening van onvolledige en/of onjuiste gegevens of betalingen. Alle verzendingen van gegevens en stukken, verband houdende met de opdracht, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
Indien een onjuiste uitvoering van de opdracht te wijten is aan de schuld van Boekhouding Twente en indien voldaan is aan het bepaalde onder “onderzoek en reclame” zal Boekhouding Twente, voor zover mogelijk, de fouten herstellen en de vertraging opheffen. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enige wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Boekhouding Twente, is deze nimmer aansprakelijk.

Iedere persoonlijke, buiten contractuele aansprakelijkheid voor fouten van personeel van Boekhouding Twente of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
Boekhouding Twente en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
In elk geval is de aansprakelijkheid van Boekhouding Twente tot het bedrag exclusief omzetbelasting dat door Boekhouding Twente in rekening werd gebracht aan de opdrachtgever te zake de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkstelling voortvloeit. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Boekhouding Twente aansprakelijkheid van deze vaststelt en tot uitkering overgaat wordt aansprakelijkheid van Boekhouding Twente beperkt tot het bedrag dat in dat betreffende geval door de verzekeraar wordt uitbetaald van inbegrip van het eigen risico.

Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Boekhouding Twente voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien Boekhouding Twente uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Boekhouding Twente zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Boekhouding Twente en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Boekhouding Twente en de door Boekhouding Twente (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom
Boekhouding Twente behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Boekhouding Twente behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding
Zowel Boekhouding Twente als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy
De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Boekhouding Twente verstrekt, zal Boekhouding Twente zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Boekhouding Twente mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Boekhouding Twente niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Boekhouding Twente gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Boekhouding Twente zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Boekhouding Twente niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Opdrachtgever gaat akkoord dat Boekhouding Twente de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
Boekhouding Twente behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Boekhouding Twente partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Geschillen tussen Boekhouding Twente en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.